Pomagajmy pomagającym

W ramach akcji „Pomagajmy pomagającym” zachęcamy do włączenia się w pomoc dla organizacji pozarządowych, które najbardziej ucierpiały w wyniku epidemii COVID-19, a tym samym zaprzestały realizacji bardzo wartościowych i potrzebnych społecznie projektów.

Działalność na czas pandemii zawiesiło około 30% organizacji pozarządowych.
Najważniejsze jednak, że blisko 70% organizacji chce działać dalej*.

Nasza akcja ma pomóc tym działaczom społecznym, którzy pomagali i nadal pomagają innym, a którzy stanęli w obliczu kryzysu i mają trudności w kontynuowaniu swoich działań.

W formie minireportaży pokazujemy przykładowe organizacje, które działając w różnych sferach, są reprezentatywne dla całego sektora.

Trzeci sektor w Polsce…
…i w czasie pandemii

Warto wiedzieć, że organizacje pozarządowe odróżniają od innych sektorów pewne szczególne cechu. Jest to innowacyjność w działaniu, działanie na lokalną skalę, tworzenie miejsc pracy dla grup w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz nakierowanie usług na zaspokajanie potrzeb ludności niedostrzeganych przez administrację publiczną. Usługi społeczne dostarczane przez sektor pozarządowy wykraczają poza prowadzenie tradycyjnych placówek, są innowacyjne, elastyczne, dostosowane do poszczególnych odbiorców oraz często nie mieszczą się w zakresie zestandaryzowanych zadań publicznych określonych przez państwo.
…W czasie pandemii niespełna 2/5 organizacji kontynuowało wszystkie swoje działania, a 1/3 zawiesiła wszystkie swoje działania.

W ostatnich latach, głównymi sferami działań największej liczby organizacji trzeciego sektora były: sport i turystyka, kultura i sztuka, edukacja oraz pomoc społeczna i humanitarna.
…W czasie pandemii większość organizacji działających w sferze sportu i kultury zawiesiło wszystkie lub większość swoich działań, zwłaszcza na terenach wiejskich.

Zdecydowaną większość działań organizacje trzeciego sektora podejmują na rzecz osób indywidualnych, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, osób starczych oraz niepełnosprawnych.
…W czasie pandemii ¾ organizacji obawia się utraty ciągłości usług świadczonych beneficjentom.

Swoimi działaniami organizacje pozarządowe obejmują głównie swoje lokalne gminy, ale nie brakuje też takich o skali działania ogólnopolskiej czy nawet międzynarodowej.
…W czasie pandemii dwukrotnie częściej wszystkie swoje działania zawieszały organizacje ze wsi niż z dużych miast.

W ostatnich latach średnia liczba uczestników imprez zorganizowanych przez stowarzyszenia lub fundacje, działające na rzecz rozwoju lokalnego, wyniosła 500 osób.
…W czasie pandemii 1/5 organizacji nie widzi możliwości działania w trybie zdalnym.

Ważna cechą trzeciego sektora jest też to, że organizacje pozarządowe charakteryzują się wyższym niż przeciętnie w gospodarce udziałem kobiet, osób z niepełnosprawnościami i w wieku emerytalnym wśród pracowników.
…W czasie pandemii blisko połowa organizacji ma problem regulowaniem stałych wydatków, w tym wynagrodzeń.

EDUKACJA

W sferze edukacji udział organizacji pozarządowych jest zróżnicowany ze względu na grupy odbiorców. Największy, ponad pięćdziesięcioprocentowy udział, organizacje mają w edukacji dla seniorów. W działaniach tych specjalizują się Uniwersytety Trzeciego Wieku, wśród nich UTW w Błoniu (http://utw.blonie.pl/o-nas/).

Działalność UTW nie ogranicza się do organizacji wykładów. W ramach zajęć uczestnicy, często osoby samotne, mają możliwość aktywnie spędzić czas w grupie. W ramach zajęć fakultatywnych Błoński Uniwersytet Trzeciego Wieku proponuje: zajęcia z malarstwa, zajęcia plastyczne i rękodzieło, różne formy aktywności ruchowej w tym nordic walking, zumbę gold, fitness gold, trening pod kątem bólów krzyża oraz lektoraty językowe.
…W czasie pandemii UTW W Błoniu potrzebuje wsparcia finansowego, żeby móc prowadzić wykłady za pośrednictwem internetu oraz żeby sfinansować zakup komputerów dla swoich słuchaczy.

KULTURA

Blisko 10 tyś. organizacji pozarządowych działa w sferze kultury. Dzięki ich działalności otrzymujemy bogata ofertę kulturalną i możemy poznawać wielu związanych z nimi twórców. Odbiorcami tych działań są najczęściej dzieci i młodzież, osoby starsze i niepełnosprawne – łącznie to blisko 3 mln beneficjentów.

Jedną z organizacji w tej sferze jest Stowarzyszenie Kulturalne LADO współpracujące z twórcami muzyki niezależnej.
https://ladoabc.com/pl/main
…W czasie pandemii dla Stowarzyszenia Kulturalnego LADO pomocne byłby programy dotacyjne, które uwzględniałyby aktualne, szczególne uwarunkowania dotyczące organizacji wydarzeń artystycznych. Natomiast dla współpracujących ze Stowarzyszeniem artystów, nie mogących zarabiać na swojej działalności, istotna byłaby pomoc socjalna.

SOLIDARNOŚĆ

Działalność organizacji pozarządowych w sferze solidarności społecznej to jeden z filarów budowania społeczeństwa obywatelskiego. Dzięki aktywności w tym obszarze poprawia się los ludzi osamotnionych w trudnej sytuacji życiowej, czy wykluczonych z powodu uprzedzeń.

Grupą wymagającą społecznej solidarności są m.in. imigranci, którym wsparcie niesie Fundacja Polska Gościnność (https://polskagoscinnosc.org/) prowadząca inicjatywę Chlebem i solą (https://www.facebook.com/polacydlauchodzcow).
…W czasie pandemii Fundacja potrzebuje funduszy na kontynuacje rozpoczętych działań, wolontariuszy do wspierania dzieci uchodźczych w nauce zdalnej oraz sprzętu do nauki za pośrednictwem internetu.

ZDROWIE

Działalność organizacji pozarządowych w sferze zdrowia, to bardzo ważny element naszej codzienności. Spektrum zadań jakie podejmują w tym zakresie organizacje jest ogromne: od pomocy niesionej osobom chorym i ich rodzinom, po kampanie dotyczące profilaktyki prozdrowotnej. Podejmowane w tej sferze działania często wymagają dużej konsekwencji przez wiele lat, do czego potrzebne jest stabilne funkcjonowanie organizacji.

Przykład, jak nieść profesjonalną pomoc osobom znajdującym się krytycznej sytuacji zdrowotnej daje Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES (https://www.spes.org.pl/).
…W czasie pandemii Stowarzyszenie SPES potrzebuje pomocy e-wolontariuszy, z którymi dostosuje swoje dotychczasowe działania do nowych okoliczności.

Żeby dowiedzieć się więcej w jakich sferach działają organizacje pozarządowe zajrzyj na stronę Inicjatywy To Dziala (http://www.todziala.org/). Warto wiedzieć jak wiele od nich zależy.
Żeby dowiedzieć się jakie organizacje pozarządowe działaj w Twojej okolicy zajrzyj na portal ngo.pl (https://www.ngo.pl/).
Warto wiedzieć komu możesz pomóc.

Dziękujemy Stowarzyszeniu Klon/Jawor (http://www.klon.org.pl/) za pomoc w realizacji tego projektu.

źródła:
https://api.ngo.pl/media/get/135421 – badania Stowarzyszenia Klon/Jawor
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/rola-sektora-non-profit-w-dostarczaniu-uslug-spolecznych-w-latach-2014-2016,14,1.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/sektor-non-profit-w-2018-roku,1,7.html

„Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.”